Archive | หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ RSS feed for this section

หลักธรรมในศาสนาซิกข์

14 ธ.ค.

ไฟล์:Khanda.svg

สัญลักษณ์ของศาสนา

คุรุศาสนาในศาสนาซิกข์

ศาสนาสิกข์ เป็นศาสนาที่ยึดมั่นและเชื่อถือในพระเจ้า (วาเฮ่คุรุ) เพียงพระองค์เดียวอย่างเคร่งครัด

พระศาสดาคุรึนานักเทพ (คุรุนานักเดว)  พระองค์ได้สอนหลักธรรมและแนวคิดใหม่ให้กับทุกคน  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  หลักธรรมและแนวคิดดังกล่าวมีดังนี้

๑.สอนให้ทุกคนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

๒.ชี้นำทางให้ทุกคนได้เข้าถึงพระเจ้าด้วยการดำรงชีวิตและด้วยการกระทำแต่คุณงานความดี

๓.การเข้าถึงธรรมมะและการทำรงชีวิตตามหลักสัจธรรม  ละเว้นความโลภ  ความโกรธ ความหลง  ความยิ่งยโส  และความเห็นแก่ตัว  ซึ่งเป็นวิถีทางในการระลึกถึงพระเจ้าอย่างแท้จริง

ศาสนาสิกข์เชื่อในเรื่ององการกลับชาติมาเกิดใหม่  มนุษย์ทุกคนควรพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของชีวิตหรือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการหมั่นระลึกถึงพระเจ้าและการสวดมนต์ภาวนา  โดยในศาสนาสิกข์เชื่อว่าพระเจ้าคือความจริงนั่นเอง

 

Advertisements

หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์- ฮินดู

3 ธ.ค.

โอมสัญลักษณ์ประจำศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติ  เทพเจ้าฝ่ายชายที่สูงที่สุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ตรีศักติ  เทพเจ้าฝ่ายหญิงในศาสนาพราหมณ์ฮินดู

               ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาดั้งเดิมของชนเผ่าอริยกะหรืออารยัน ในสมัยพุทธกาลเป็นศาสนาพราหมณ์แต่ในปัจจุบันเป็นศาสนาฮินดู  ในศาสนาพราหมณ์คำว่า ธรรม แปลได้หลายอย่าง คือแปลว่าหน้าที่ก็ได้   แปลว่าสิ่งที่ควรทำก็ได้ นอกจากนี้ยังแปลได้ว่า ความเจริญ ความรู้ของจริงการรู้ความถูกต้อง และรู้ตรรกศาสตร์หลักธรรมสำคัญในศาสนามีดังนี้

พระธรรมศาสตร์ มีอยู่ ๑๐ ประการ

๑.ธฤติ คือ ความพอใจ คล้ายกับคำว่าสันโดษ มีความพยายามอยู่ด้วยความมั่นคงเสมอ ความรู้สึกยินดี และพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่โดยปราศจากความโลภ

๒.กษมา ความอดกั้นหรือความอดทน มีความพากเพียร พยายาม อดทน  โดยถือเอาเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง

๓.ทมะ คือการระงับจิตใจ รู้จักข่มใจของตนด้วยความสำนึกในเมตตา  และมีสติอยู่เสมอไม่ปล่อยให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์ได้ง่ายๆ

๔.อัสเตยะ คือ ไม่ลัก ไม่ขโมย

๕.เศาจะ คือความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ

๖.อินทริยนิครหะ คือการปราบปรามอินทรีทั้ง ๑๐ ได้แก่ ประสาทความรู้สึกทางความรู้ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง กับประสาทความรู้สึกทางการกระทำ ได้แก่ มือ เท้า ทวารหนัก ทวารเบา และลำคอ

๗. ธี เหมือนกับธิติ ธีร หรือพุทธิ ได้แก่ปัญญา สติ ความคิด ความมั่นคง

๘.วิทยา คือ ความรู้ทางปรัชญาศาสตร์ คือรู้ลึกซึ้ง และมีความรู้เกี่ยวข้องกับชีวะ กับมายาและกับพรหม

๙. สตยะ คือ ความจริง ความเห็นอันสุจริต ความซื่อสัตย์ต่อกัน จนเป็นที่ไว้ วางใจกัน เชื่อใจกันได้

๑๐.อโกรธะ คือ ความไม่โกรธ มีความอดทน สงบเสงี่ยม รู้จักทำจิตใจให้สงบ

 

 

 

 

หลักธรรมในศาสนาอิสลาม

3 ธ.ค.

 

 

 

ศาสนาอิสลาม  เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้า (อัลเลาะห์หรืออัลลอฮ.)  ในทุกสถานภาพของเขาจะลำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเสมอ  เพราะพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำทางในการดำรงชีวิตทุกด้าน  แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น  ศาสนาอิสลามแบ่งคำสอนออกเป็น ๓ หมวดดังนี้

๑.ศรัทธา มี ๖ ประการ คือ

๑. ศรัทธาในพระองค์เดียว คือ อัลลอฮ

๒. ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์ มลาอีกะห์  หรือเทวทูตผู้รับใช้พระเจ้า

๓. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทั้งหลายของพระองค์

๔. ศรัทธาในบรรดารอซูหรือศาสนทูต  ที่พระเจ้าได้ทรงส่งมายังหมู่มนุษย์  หนึ่งในนั้นคือ ท่านนบีมูฮัมมัด  ศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนาอิสลาม

๕. ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวันปรโลก

๖. ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของพระองค์

๒.หลักจริยธรรม

ศาสนาอิสลามสอนว่า  ในการดำเนินชีวิต  จงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีอันเป็นที่ยอมรับของสังคม  จงทำตนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรม  พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นคนที่รู้จักหน้าที่  ห่วงใย  มีเมตตา  มีความรัก  ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น  รู้จักปกป้องสิทธิของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว  และหมั่นใฝ่หาความรู้  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม  ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรม

๓.หลักปฏิบัติ ๕ ประการ

๑.การปฏิญานตนต่อพระเจ้า

๒.การละหมาด

๓.การถือศีลอด

๔.การบริจาคซะกาต

๕.การประกอบพิธีฮัจญ์

 

หลักธรรมในศาสนาคริสต์

3 ธ.ค.

 

 

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิว  ซึ่งมีโมเสสเป็นศาสดา และเป็นผู้ยืนยันว่า  พระเจ้า (พระยะโฮวา) ได้รับประทานบัญญัติมาให้  โดยศาสนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูสูงสุดในชีวิต  และจงรักเพื่อนบ้าน  เพื่อนมนุษย์  เหมือนรักตัวเอง  ตามหลักธรรมคำสอนดังต่อไปนี้

๑.หลักบัญญัติ ๑๐ ประการ

๑.จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว

๒. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร

๓.วันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

๔.จงนับถือบิดามารดา

๕.อย่าฆ่าคน

๖.อย่าล่วงประเวณี

๗.อย่าลักทรัพย์

๘.อย่าขโมย

๙.อย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้า

๑๐.อย่าโลภอยากได้เรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมากอยากได้เมียของเพื่อนบ้าน หรือทาสของเขา โค ลา ของเขา หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพื่อนบ้านนั้น

๒.หลักตรีเอกานุภาพ  เป็นหลักคำสอนที่ให้ศรัทธาในพระเจ้าพระองค์เดียว  แต่มี ๓ สภาวะประกอบด้วย

๑. พระบิดา คือ องค์พระเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์

๒.พระบุตร คือ  ผู้เกิดมาเพื่อช่วยไถ่บาปให้แก่มนุษย์

๓.พระจิตร คือ พระวิญญาณอันบริสุทธ์เพื่อมอบความรักและบันดาลให้มนุษย์ประพฤติดี

๓.หลักความรัก  คำสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์ คือ การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความเมตตากรุณา ให้อภัยซึ่งกันและกัน และยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี

หลักคำสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์ มี ๒ ระดับ คือ

๑.ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เปรียบเหมือนความรักระหว่างบิดากับบุตร

๒.ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พระเยซูสอนให้รักเพื่อนบ้าน (มนุษย์ทั้งโลก) สอนให้รักศัตรู รู้จักการให้อภัยและเสียสละ

๔.หลักอาณาจักรพระเจ้า  เป็นหลักคำสอนที่เน้นให้มนุษย์สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจ  รู้จักการเตรียมตัวรับฟังคำสั่งสอน  เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง  ซึ่งอาณาจักรพระเจ้าแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ  อาณาจักรบนโลกมนุษย์  ให้มนุษย์กระทำตนให้ดีที่สุด  โดยการสวดมนต์  เพื่อเป็นการแสดงความศรัทธาในพระเจ้า  และอาณาจักรสวรรค์  เมื่อมนุษย์ตายไป  วิญญาณจะได้ไปเฝ้าพระเจ้าในสวรรค์มีชีวิตนิรันดร

 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

3 ธ.ค.

 

 

ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีหลักธรรมคำสั่งสอนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของศาสนา  ในพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า  “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมนั้นสำคัญ  เพราะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วนำมาเผยแผ่แก่มนุษย์  หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีจำนวนมาก  ตัวอย่างหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพุทธศาสนิกชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  มีดังนี้

๑.สาราณียธรรม ๖  คือธรรมเป็นที่ตั้งให้ระลึก  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน  ธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี  หลักการอยู่ร่วมกันมีดังนี้

๑.เมตตากายกรรม คือ  ช่วยเหลือผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  แสดงกิริยาอาการสุภาพ  เคารพนับถือกัน  ทั้งต่อหน้าและรับหลัง

๒.เมตตาวจีกรรม  คือ  ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน  แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ  แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๓.เมตตามโนกรรม  คือ ตั้งจิตปรารถนาดี  คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน  มองกันในแง่ดี  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๔.สาธารณโภคิตา ได้สิ่งของใดมาให้แบ่งปัน  คือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม  แม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว  นำมาแบ่งปัน  เฉลี่ย  เจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน

๕.สีลสามัญญตา  คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม  ถูกต้องตามระเบียบวินัย  ไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจ ของหมู่คณะ

๖.ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน  ในข้อที่เป็นหลักการสำคัญ  ที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์  หรือขจัดปัญหา

๒.อธิปไตย ๓  คือ ความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่

๑.อัตตาธิปไตย  คือความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่  กระทำการด้วยการยึดตนเป็นใหญ่

๒.โลกาธิปไตย  คือ ความมีโลกเป็นใหญ่  ถือโลกเป็นใหญ่  กระทำตามความนิยมของโลกเป็นใหญ่

๓.ธัมมาธิปไตย คือ ความมีธรรมเป็นใหญ่  ถือธรรมเป็นใหญ่  กระทำการโดยยึดความถูกต้อง  เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นหลัก

๓.อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ ๕ ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

๑.ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ให้หลักแห่งความจริงอย่างดีงามอันมีเหตุผล

๒.ศีล คือ ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต

๓.สุตะ คือ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้

๔.จาคะ คือการเผื่อแผ่เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว

๕.ปัญญา คือความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง

๔.โภคอาทิยะ หรือ โภคาทิยะ คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ประกอบด้วย

๑. เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข

๒. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข

๓. ใช้ป้องกันภยันตราย

๔. ทำพลี ๕ อย่าง

ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ

ข. อติถิพลี ต้อนรับแขก

ค. ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ

ง. ราชพลี บำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น

จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะบำรุงหรือทำบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชา ตามความเชื่อถือ

๕. อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ