หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

3 ธ.ค.

 

 

ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีหลักธรรมคำสั่งสอนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของศาสนา  ในพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า  “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมนั้นสำคัญ  เพราะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วนำมาเผยแผ่แก่มนุษย์  หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีจำนวนมาก  ตัวอย่างหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพุทธศาสนิกชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  มีดังนี้

๑.สาราณียธรรม ๖  คือธรรมเป็นที่ตั้งให้ระลึก  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน  ธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี  หลักการอยู่ร่วมกันมีดังนี้

๑.เมตตากายกรรม คือ  ช่วยเหลือผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  แสดงกิริยาอาการสุภาพ  เคารพนับถือกัน  ทั้งต่อหน้าและรับหลัง

๒.เมตตาวจีกรรม  คือ  ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน  แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ  แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๓.เมตตามโนกรรม  คือ ตั้งจิตปรารถนาดี  คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน  มองกันในแง่ดี  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๔.สาธารณโภคิตา ได้สิ่งของใดมาให้แบ่งปัน  คือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม  แม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว  นำมาแบ่งปัน  เฉลี่ย  เจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน

๕.สีลสามัญญตา  คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม  ถูกต้องตามระเบียบวินัย  ไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจ ของหมู่คณะ

๖.ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน  ในข้อที่เป็นหลักการสำคัญ  ที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกข์  หรือขจัดปัญหา

๒.อธิปไตย ๓  คือ ความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่

๑.อัตตาธิปไตย  คือความมีตนเป็นใหญ่  ถือตนเป็นใหญ่  กระทำการด้วยการยึดตนเป็นใหญ่

๒.โลกาธิปไตย  คือ ความมีโลกเป็นใหญ่  ถือโลกเป็นใหญ่  กระทำตามความนิยมของโลกเป็นใหญ่

๓.ธัมมาธิปไตย คือ ความมีธรรมเป็นใหญ่  ถือธรรมเป็นใหญ่  กระทำการโดยยึดความถูกต้อง  เป็นจริง  สมควรตามธรรมเป็นหลัก

๓.อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ ๕ ความเจริญอย่างประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน

๑.ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ให้หลักแห่งความจริงอย่างดีงามอันมีเหตุผล

๒.ศีล คือ ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต

๓.สุตะ คือ การเล่าเรียนสดับฟังศึกษาหาความรู้

๔.จาคะ คือการเผื่อแผ่เสียสละ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังและร่วมมือ ไม่คับแคบเอาแต่ตัว

๕.ปัญญา คือความรอบรู้ รู้คิด รู้พิจารณา เข้าใจเหตุผล รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง

๔.โภคอาทิยะ หรือ โภคาทิยะ คือ ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ ประกอบด้วย

๑. เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข

๒. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข

๓. ใช้ป้องกันภยันตราย

๔. ทำพลี ๕ อย่าง

ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ

ข. อติถิพลี ต้อนรับแขก

ค. ปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ

ง. ราชพลี บำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น

จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะบำรุงหรือทำบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชา ตามความเชื่อถือ

๕. อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ

 

 

Advertisements

2 Responses to “หลักธรรมในพระพุทธศาสนา”

  1. pitchapa119 12/14/2012 ที่ 6:12 pm #

    เลิศมากค่ะ ^^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: